اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ

23/اسفند/1394 - 15:08
علی قوامسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/اسفند/1394 - 17:52
علیرضاسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
20/اسفند/1394 - 22:58
aliسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
20/اسفند/1394 - 15:51
قم گرافیکسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
20/اسفند/1394 - 00:54
نازیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
19/اسفند/1394 - 09:55
جاویدسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
16/اسفند/1394 - 01:15
اهیسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
10/اسفند/1394 - 11:55
حمید ملک زادهسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
صفحات: < 12 13 14 15 16 >