اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یافتن پست: #فيس

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ
 
26/خرداد/1396 - 02:05
Aliسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
21/خرداد/1396 - 00:22

@sajad سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


12/خرداد/1396 - 01:19
شیرانسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
9/خرداد/1396 - 11:33

@Muhsen سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}


31/اردیبهشت/1396 - 09:21
کیوان سلطانی افشاریسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
27/اردیبهشت/1396 - 18:34
ایدین ۱۷سلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
24/اردیبهشت/1396 - 21:25
علي عليزادهسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
 
24/اردیبهشت/1396 - 10:19
حسینسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}

صفحات: < 3 4 5 6 7 >