کرمان کلوب

بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هست کــﮧ نمیتونے بهش زنگـ بزنے


دلت ـَمـ نمیـآد پاک ـش کنــے


هروقتمـ چشمت بـﮧ اِسم ـش میفتــﮧ دل ـت یـﮧ جورے میشـﮧ


خیلــے دردناکـِ اوטּ لحظـﮧ


میفهمے

{-10-}
1392/07/25 - 17:42

2 نفر اين پست را پسنديدند

Chikobala shahram