10041facekerman: @afshin5731 سلام، به #شبکه اجتماعي #فيس کرمان خوش آمديد. {-107-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
afshin jafarzadeسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/10/17 - 18:57

باز نشر توسط