110737mohsen123: ب بعضیا باید گفت : عزیزم ! در این که تو هلویی شکی نیست .... فقط ته بار بودی ، یکم له شدی !! {-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

ب بعضیا باید گفت : عزیزم ! در این که تو هلویی شکی نیست .... فقط ته بار بودی ، یکم له شدی !!{-7-}

1393/09/27 - 12:39