110740mohsen123: تصميم گرفتم خواننده بشم نه به خاطر اينکه صدام خوبه ها نه واسه اينکه کنسرت رو خراب کنم مردم گوجه پرت کنند طرفم برم گوجه هارو بفروشم ميليونر شم شما هم امتحان کنيد الان نون تو اين کاره{-7-}{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

تصميم گرفتم خواننده بشم نه به خاطر اينکه صدام خوبه ها نه واسه اينکه کنسرت رو خراب کنم مردم گوجه پرت کنند طرفم برم گوجه هارو بفروشم ميليونر شم شما هم امتحان کنيد الان نون تو اين کاره{-7-}{-7-}

1393/09/28 - 13:47