112405mohsen123: یه گاز از دماغت میدی؟ . . . . . . . . . . . از عاشقانه های خرگوش و آدم برفی...!!! {-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یه گاز از دماغت میدی؟ . . . . . . . . . . . از عاشقانه های خرگوش و آدم برفی...!!! {-7-}

1393/10/07 - 08:28