11679912345678fm: سگ که پاس کند دل کسی نمی لرزد...اما یک گرگ که زوزه میکشد دل شیر هم می تپد,ان زمان که اهوی من بودی گله گرگ که زوزه میکشید می خندیدی!پس حالا بعد من چه به سرت امده که از شغال هم واهمه داری...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

سگ که پاس کند دل کسی نمی لرزد...اما یک گرگ که زوزه میکشد دل شیر هم می تپد,ان زمان که اهوی من بودی گله گرگ که زوزه میکشید می خندیدی!پس حالا بعد من چه به سرت امده که از شغال هم واهمه داری...

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/10 - 11:14