121236javad761: مرگ انسان زمانى است كه: نه شب بهانه اى براى خوابيدن دارد... و نه صبح دليلى براى بيدار شدن...!!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

مرگ انسان زمانى است كه: نه شب بهانه اى براى خوابيدن دارد... و نه صبح دليلى براى بيدار شدن...!!

1394/03/28 - 02:12