127372javad761: <div align="center"><span style="color: #808080;">کبوتر شد و رفت</span><br><span style="color: #808080;"> روی قبرم بنویسید کبوتر شد و رفت</span><br><span style="color: #808080;"> زیر باران غزلی خواند ، دلش تر شد و رفت</span></div> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">چه تفاوت که چه خورده است غم دل یا سم</span><br> <span style="color: #808080;"> آنقدر غرق جنون بود که پر پر شد و رفت</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">روز میلاد ، همان روز که عاشق شده بود</span><br> <span style="color: #808080;"> مرگ با لحظه ی میلاد برابر شد و رفت</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">او کسی بود که از غرق شدن می ترسید</span><br> <span style="color: #808080;"> عاقبت روی تن ابر شناور شد و رفت</span></p> <div align="center"><span style="color: #808080;">هر غروب از دل خورشید گذر خواهد کرد</span><br><span style="color: #808080;"> پسری ساده که یک روز کبوتر شد و رفت</span></div>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست


1394/06/29 - 17:47