129138javad761: <div align="center"><img src="http://www.8pic.ir/images/52268639649109593657.jpg"></div>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/06/31 - 00:07