129425javad761: <p>تو هم شبیه خودم ، در دلت تَرَک داری</p> <p>وچون شبیه منی ، ارزشِ محک داری!</p> <p>&nbsp;</p> <p>شنیده ام که درختان کوچه می گویند</p> <p>که با بهار و خزان ، حس مشترک داری</p> <p>&nbsp;</p> <p>نیاز نیست که چیزی به صورتت بزنی!</p> <p>به لطف حضرت حق ، تا ابد بزک داری</p> <p>&nbsp;</p> <p>به عشق چشم تو آرام و رام می خوابم</p> <p>دو چشم قهوه ای تلخ و با نمک داری</p> <p>&nbsp;</p> <p>همیشه گلّه به دنبال توست ، شک دارم!</p> <p>درون حنجره ی خویش نی لبک داری؟</p> <p>&nbsp;</p> <p>تمام مسئله حل است ، پس چرا دیگر</p> <p>به من، به سبزیِ چشمم، به عشق شک داری؟</p>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

تو هم شبیه خودم ، در دلت تَرَک داری

وچون شبیه منی ، ارزشِ محک داری!

شنیده ام که درختان کوچه می گویند

که با بهار و خزان ، حس مشترک داری

نیاز نیست که چیزی به صورتت بزنی!

به لطف حضرت حق ، تا ابد بزک داری

به عشق چشم تو آرام و رام می خوابم

دو چشم قهوه ای تلخ و با نمک داری

همیشه گلّه به دنبال توست ، شک دارم!

درون حنجره ی خویش نی لبک داری؟

تمام مسئله حل است ، پس چرا دیگر

به من، به سبزیِ چشمم، به عشق شک داری؟

1394/07/04 - 15:22