130073javad761: به کلاغــــها بگویید:<br> قصه ی من اینجا تمام شد<br> " یکی "<br> بود و نبود مرا با خود برد
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

به کلاغــــها بگویید:
قصه ی من اینجا تمام شد
" یکی "
بود و نبود مرا با خود برد

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/07/05 - 11:03