130395javad761: <p style="text-align: center;">در انتظار خوابم و صد افسوس</p> <p style="text-align: center;">خوابم به چشم باز نميآيد</p> <p style="text-align: center;">اندوهگين و غمزده مي گويم</p> <p style="text-align: center;">شايد ز روي ناز نمي آيد</p> <p style="text-align: center;">چون سايه گشته خواب و نمي افتد</p> <p style="text-align: center;">در دامهاي روشن چشمانم</p> <p style="text-align: center;">مي خواند آن نهفته نامعلوم</p> <p style="text-align: center;">در ضربه هاي نبض پريشانم</p> <p style="text-align: center;">مغروق اين جواني معصوم</p> <p style="text-align: center;">مغروق لحظه هاي فراموشي</p> <p style="text-align: center;">مغروق اين سلام نوازشبار</p> <p style="text-align: center;">در بوسه و نگاه و همآغوشي</p> <p style="text-align: center;">مي خواهمش در اين شب تنهايي</p> <p style="text-align: center;">با ديدگان گمشده در ديدار</p> <p style="text-align: center;">با درد ‚ درد ساكت زيبايي</p> <p style="text-align: center;">سرشار ‚ از تمامي خود سرشار</p> <p style="text-align: center;">مي خواهمش كه بفشردم بر خويش</p> <p style="text-align: center;">بر خويش بفشرد من شيدا را</p> <p style="text-align: center;">بر هستيم به پيچد ‚ پيچد سخت</p> <p style="text-align: center;">آن بازوان گرم و توانا را</p> <p style="text-align: center;">در لا بلاي گردن و موهايم</p> <p style="text-align: center;">گردش كند نسيم نفسهايش</p> <p style="text-align: center;">نوشد بنوشد كه بپيوندم</p> <p style="text-align: center;">با رود تلخ خويش به دريايش</p> <p style="text-align: center;">وحشي و داغ و پر عطش و لرزان</p> <p style="text-align: center;">چون شعله هاي سركش بازيگر</p> <p style="text-align: center;">در گيردم ‚ به همهمه ي در گيرد</p> <p style="text-align: center;">خاكسترم بماند در بستر</p> <p style="text-align: center;">در آسمان روشن چشمانش</p> <p style="text-align: center;">بينم ستاره هاي تمنا را</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;در بوسه هاي پر شررش جويم</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;لذات آتشين هوسها را</p> <p style="text-align: center;">مي خواهمش دريغا ‚ مي خواهم</p> <p style="text-align: center;">مي خواهمش به تيره به تنهايي</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;مي خوانمش به گريه به بي تابي</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;مي خوانمش به صبر ‚ شكيبايي</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;لب تشنه مي دود نگهم هر دم</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;در حفره هاي شب ‚ شب بي پايان</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;او آن پرنده شايد مي گريد</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;بر بام يك ستاره سرگردان</p>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

در انتظار خوابم و صد افسوس

خوابم به چشم باز نميآيد

اندوهگين و غمزده مي گويم

شايد ز روي ناز نمي آيد

چون سايه گشته خواب و نمي افتد

در دامهاي روشن چشمانم

مي خواند آن نهفته نامعلوم

در ضربه هاي نبض پريشانم

مغروق اين جواني معصوم

مغروق لحظه هاي فراموشي

مغروق اين سلام نوازشبار

در بوسه و نگاه و همآغوشي

مي خواهمش در اين شب تنهايي

با ديدگان گمشده در ديدار

با درد ‚ درد ساكت زيبايي

سرشار ‚ از تمامي خود سرشار

مي خواهمش كه بفشردم بر خويش

بر خويش بفشرد من شيدا را

بر هستيم به پيچد ‚ پيچد سخت

آن بازوان گرم و توانا را

در لا بلاي گردن و موهايم

گردش كند نسيم نفسهايش

نوشد بنوشد كه بپيوندم

با رود تلخ خويش به دريايش

وحشي و داغ و پر عطش و لرزان

چون شعله هاي سركش بازيگر

در گيردم ‚ به همهمه ي در گيرد

خاكسترم بماند در بستر

در آسمان روشن چشمانش

بينم ستاره هاي تمنا را

در بوسه هاي پر شررش جويم

لذات آتشين هوسها را

مي خواهمش دريغا ‚ مي خواهم

مي خواهمش به تيره به تنهايي

مي خوانمش به گريه به بي تابي

مي خوانمش به صبر ‚ شكيبايي

لب تشنه مي دود نگهم هر دم

در حفره هاي شب ‚ شب بي پايان

او آن پرنده شايد مي گريد

بر بام يك ستاره سرگردان

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/07/06 - 11:10
نظر
javad761
6/مهر/1394 - 11:14

فروغ فرخ زاد