131431javad761: اسمم میلاد بود لا عقل یک اهنگ برام خوانده بودند!<br><span>{-7-}</span><br>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اسمم میلاد بود لا عقل یک اهنگ برام خوانده بودند!
{-7-}

1394/12/04 - 19:19