131747javad761: آدم&nbsp; هایی هستند<br><br>که دیوار بلندت را می بینند<br><br>ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،<br><br>تو را فرو بریزند ...!<br><br>تا تو را انکار کنند ...!<br><br>تا از رویت رد شوند ...!<br><br>مراقب باش !<br><br>دست روزگار هلت میدهد ؛<br><br>ولی قرار نیست تو بیفتی ،<br><br>اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ،<br><br>اوج می گیری ...<br><br>به همین سادگی ...<br><br>تو خوب باش ،<br><br>حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند ،<br><br>تو خوب باش ،<br><br>حتی اگر همه از خوبی هایت سو استفاده کردند <br><br>تو خوب باش ،<br><br>حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند ،<br><br>تو خوب باش ،<br><br>همین خوب ها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند <br><br>زندگی رقص واژگان است ؛<br><br>&nbsp;یکی به جرم تفاوت ، تنهاست ...<br><br>&nbsp;یکی به جرم تنهایی ، متفاوت ..<br><br><span>{-35-}</span>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

آدم هایی هستند

که دیوار بلندت را می بینند

ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،

تو را فرو بریزند ...!

تا تو را انکار کنند ...!

تا از رویت رد شوند ...!

مراقب باش !

دست روزگار هلت میدهد ؛

ولی قرار نیست تو بیفتی ،

اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ،

اوج می گیری ...

به همین سادگی ...

تو خوب باش ،

حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند ،

تو خوب باش ،

حتی اگر همه از خوبی هایت سو استفاده کردند

تو خوب باش ،

حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند ،

تو خوب باش ،

همین خوب ها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند

زندگی رقص واژگان است ؛

یکی به جرم تفاوت ، تنهاست ...

یکی به جرم تنهایی ، متفاوت ..

{-35-}

1394/12/09 - 00:28