131749javad761: خدا شوخی شوخی پیر شدم<br>کم کم موهای ریش و سرم سفید شد از نامردمی ها<br>از کسایی که به انها اعتماد کردم ولی اعتمادم فاش شد<br>تنم زخمی شده ولی بازم هم به روزهای درمان فکر می کنم<br>شب خوش<br>روزگار من تنها نیستم<br>چون خدا را دارم<br><span>{-7-}</span><br>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

خدا شوخی شوخی پیر شدم
کم کم موهای ریش و سرم سفید شد از نامردمی ها
از کسایی که به انها اعتماد کردم ولی اعتمادم فاش شد
تنم زخمی شده ولی بازم هم به روزهای درمان فکر می کنم
شب خوش
روزگار من تنها نیستم
چون خدا را دارم
{-7-}

1394/12/09 - 00:32