132502javad761: خانمم تولدت :<br>عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم و با نسیم صداقتت به بار نشستم و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم، بهترین بهانه زندگیم، یک دنیا عشق و محبت خالصانه مرا به مناسبت روز تولدت پذیرا باش …<br><span>{-134-}</span><span>{-135-}</span><span>{-174-}</span><span>{-175-}</span><span>{-176-}</span><span>{-177-}</span><span>{-21-}</span><span>{-44-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><br>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

خانمم تولدت :
عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم و با نسیم صداقتت به بار نشستم و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم، بهترین بهانه زندگیم، یک دنیا عشق و محبت خالصانه مرا به مناسبت روز تولدت پذیرا باش …
{-134-}{-135-}{-174-}{-175-}{-176-}{-177-}{-21-}{-44-}{-49-}{-49-}{-49-}

1395/04/10 - 18:41