132503javad761: خانمم سالگرد ازدواج : <br>عشــق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم.محبت را در قلب تو یافتم.<br> با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست<br> سالگرد ازدواجمان مبارک<br><span>{-35-}</span><span>{-35-}</span><span>{-35-}</span><span>{-35-}</span><span>{-35-}</span><span>{-35-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><span>{-49-}</span><br>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

خانمم سالگرد ازدواج :
عشــق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم.محبت را در قلب تو یافتم.
با هر تپش قلبم میگویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست
سالگرد ازدواجمان مبارک
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}{-49-}

1395/04/10 - 18:43