135110mohsen123: سلام کسی هست؟ هنوز اینجا فعاله؟
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

سلام کسی هست؟ هنوز اینجا فعاله؟

1395/05/01 - 14:11