136775facekerman: <br> <div align="center"><b><font color="#009900">سبز</font></b> ترین خآطرآت از آن کسآنیست کهـ در ذهنمآن <font color="#ff0000">عآشقآنهـ </font>دوستشآن دآریمـ<br><b><font color="#993300">- تولدتون مبآرکــ</font></b> -<br></div> @djsady <br> @djsad <br> @00bito <br>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

سبز ترین خآطرآت از آن کسآنیست کهـ در ذهنمآن عآشقآنهـ دوستشآن دآریمـ
- تولدتون مبآرکــ -
sadegh
sadegh
حسین
1399/03/10 - 15:33 در  کیک تولد