25935afshin5731: کس ندیدم که گم شد از ره راست!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

کس ندیدم که گم شد از ره راست!

1392/12/03 - 23:34