26295avazak: خـدا در قـلب کـودک فقـیریـست در همـسایـگی حـاجـی... و حـاجی در بیـن عربـها به دنـبال خـدا
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

خـدا در قـلب کـودک فقـیریـست در همـسایـگی حـاجـی... و حـاجی در بیـن عربـها به دنـبال خـدا

1392/12/05 - 10:34