27787avazak: نشود فاش كسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش كن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی كه میان من و توست روزگاری شد و كس مرد و ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

نشود فاش كسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نامه رسان من و توست گوش كن با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی كه میان من و توست روزگاری شد و كس مرد و ره عشق ندید حالیا چشم جهانی نگران من و توست گرچه در خلوت راز دل ما كس نرسید همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست

1392/12/08 - 11:42