32798ashk: میان آن همه الف و ب و مشق دبستان … آنچه در زندگی واقعیت داشت ، خط فاصله بود ….
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان … آنچه در زندگی واقعیت داشت ، خط فاصله بود ….

1392/12/28 - 17:28