32799ashk: پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم.... اما خودش ... بی من با غریبه ها کوچ کرد...
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم.... اما خودش ... بی من با غریبه ها کوچ کرد...

1392/12/28 - 17:29