32800ashk: هیس !!!! ديگـــر به هوايت هيــچ " #مــَردی" سر به بيــابان نمی گذارد ... ساده ای ليلــی جان ! اينجـــا ، مجنــون هــا با يكـ #كليكــ ، روزی هزار بار " #عــاشــق"می شوند ...!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

هیس !!!! ديگـــر به هوايت هيــچ "" سر به بيــابان نمی گذارد ... ساده ای ليلــی جان ! اينجـــا ، مجنــون هــا با يكـ، روزی هزار بار ""می شوند ...!

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1392/12/28 - 17:29