32972afshin5731: برایت یک بغل مریم؛که مست ازمی شوی هردم ؛ برایت قدرت آرش؛که دشمن را زنی آتش؛ برایت سفره ای ساده؛ حلال وپاک وآماده؛ برایت یک غزل احساس؛ دوبیتی های عطر یاس؛ برایت هرچه خوبی هست؛ صمیمانه دعاکردم ؛نوروزتان مبارک
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

برایت یک بغل مریم؛که مست ازمی شوی هردم ؛ برایت قدرت آرش؛که دشمن را زنی آتش؛ برایت سفره ای ساده؛ حلال وپاک وآماده؛ برایت یک غزل احساس؛ دوبیتی های عطر یاس؛ برایت هرچه خوبی هست؛ صمیمانه دعاکردم ؛نوروزتان مبارک

1392/12/29 - 17:51