35056alirb: من مطمئنم که اگه یه روزی هم من دونفره بشما، هوا سه نفره میشه ..! کلن شانس و اقبال از سر و کلم میریزه {-9-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

من مطمئنم که اگه یه روزی هم من دونفره بشما، هوا سه نفره میشه ..! کلن شانس و اقبال از سر و کلم میریزه{-9-}

1393/01/08 - 00:28