36751ninikocholo: یه سری پسرام هستن آدم اصن نمیتونه یعنی در توانش نیست داداش صداشون کنه آبجی بیشتر بهشون میاد
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

یه سری پسرام هستن آدم اصن نمیتونه یعنی در توانش نیست داداش صداشون کنه آبجی بیشتر بهشون میاد

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/12 - 02:24