36809maziyar: کودکیم را دوست داشتم ... روزهایی که به جای دلم سر زانو هایم زخمی بود ... "حسین پناهی"
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

کودکیم را دوست داشتم ... روزهایی که به جای دلم سر زانو هایم زخمی بود ... "حسین پناهی"

2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/12 - 12:05
پیوست عکس:
k09mc0nr7iehybhd145f.jpg
k09mc0nr7iehybhd145f.jpg · 600x400px, 70KB