44256maziyar: اون فک کرد همه مث منن ، رفت سراغ بقیه منم فک کردم همه مث اونن ، خط کشیدم دور همه !
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

اون فک کرد همه مث منن ، رفت سراغ بقیه منم فک کردم همه مث اونن ، خط کشیدم دور همه !

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/20 - 19:34
پیوست عکس:
60093-1e3968b9458fa82c3bacee00a2cf6dc4-l.jpg
60093-1e3968b9458fa82c3bacee00a2cf6dc4-l.jpg · 496x323px, 20KB