45459facekerman: @aliakbar سلام، به #شبکه اجتماعي #فيس کرمان خوش آمديد. {-107-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
aliakbarسلام، بهاجتماعيکرمان خوش آمديد.{-107-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/23 - 14:36

باز نشر توسط