72256MAHTABSAMI989: دلم تنگ شده واسه دعا هایی که میکردیم تا زنگ ورزش بارون نیاد دلم تنگ شده واسه دست انداختن معلما دلم تنگ شده واسه لذت تقلب سر امتحان عرربی دلم تنگ شده واسه نوشتن رو دسته صندلیا دلم تنگ شده واسه فرار از دست ناظما دلم تنگ شده واسه اجازه واسه دسشویی رفتنای الکی دلم تنگ شده واسه مـــَــــدرســهـ{-15-}{-38-}{-60-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دلم تنگ شده واسه دعا هایی که میکردیم تا زنگ ورزش بارون نیاد دلم تنگ شده واسه دست انداختن معلما دلم تنگ شده واسه لذت تقلب سر امتحان عرربی دلم تنگ شده واسه نوشتن رو دسته صندلیا دلم تنگ شده واسه فرار از دست ناظما دلم تنگ شده واسه اجازه واسه دسشویی رفتنای الکی دلم تنگ شده واسه مـــَــــدرســهـ{-15-}{-38-}{-60-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/02/28 - 15:19