32801ashk: بعد از مرگم قلبم را جدا از من خاک کنید من ودلم هیچ گاه ابمان توی یک جوب نرفت ....
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

بعد از مرگم قلبم را جدا از من خاک کنید من ودلم هیچ گاه ابمان توی یک جوب نرفت ....

1392/12/28 - 17:29