اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

فاصله گرفتن از... کسانی که دوستشان دارید ..بی فایده است.. زمان به ما نشان خواهد داد.. که جانشینی برای آنها نخواهد بود.... "گوته"

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/12 - 12:24
پیوست عکس:
pao8eer5txmecegju85.jpg
pao8eer5txmecegju85.jpg · 387x336px, 17KB