116412mohsen123: مورد داشتیم دختره زنگ زده فرودگاه پرسیده ببخشید پرواز تهران مشهد زمانش چقدره؟ خانومه گفته یه لحظه! دختره گفته: مرسی و قطع کرده!!!!!! . . می فهمیییی قطع کرده!!!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

مورد داشتیم دختره زنگ زده فرودگاه پرسیده ببخشید پرواز تهران مشهد زمانش چقدره؟ خانومه گفته یه لحظه! دختره گفته: مرسی و قطع کرده!!!!!! . . می فهمیییی قطع کرده!!!

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/10/27 - 20:56
نظر
12345678fm
29/دی/1393 - 20:32

{-18-}

mohsen123
30/دی/1393 - 10:49

{-18-}{-7-}

12345678fm
30/دی/1393 - 12:11

{-7-}

mohsen123
30/دی/1393 - 15:30

{-7-}

12345678fm
4/بهمن/1393 - 21:47

{-7-}

mohsen123
5/بهمن/1393 - 08:46

{-7-}

12345678fm
6/بهمن/1393 - 19:46

{-7-}{-7-}

mohsen123
7/بهمن/1393 - 11:15

{-7-}

12345678fm
10/بهمن/1393 - 11:15

{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

Ali-Slt
21/اسفند/1393 - 18:46

{-68-}