116430mohsen123: دست بهم بزنی جیغ میزنم . . . . . چیزی نیست جزوه درسیمه !!!! یه ذره غریبی میکنه{-15-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

دست بهم بزنی جیغ میزنم . . . . . چیزی نیست جزوه درسیمه !!!! یه ذره غریبی میکنه{-15-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/04 - 12:19