116431mohsen123: نقل است که ملک عبدالله در رکعت چهارم نماز به شک افتاد ؛ پس بنا را به دو گذاشت در این لحظه ناگهان سکته کرد علت را از مفتی وهابی جویا شدند پس فرمود: چون از چهار به دو معکوس کشید ناگهان تسمه تایم ملک عبدالله پاره شده{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

نقل است که ملک عبدالله در رکعت چهارم نماز به شک افتاد ؛ پس بنا را به دو گذاشت در این لحظه ناگهان سکته کرد علت را از مفتی وهابی جویا شدند پس فرمود: چون از چهار به دو معکوس کشید ناگهان تسمه تایم ملک عبدالله پاره شده{-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/04 - 12:20