116464mohsen123: چند تا پست شکست عشقی دارم ؛ رو دستم باد کرده . . . . . . یکی بیاد با من دوس بشه بعد ولم کنه تا من اینارو بذارم{-7-}
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

چند تا پست شکست عشقی دارم ؛ رو دستم باد کرده . . . . . . یکی بیاد با من دوس بشه بعد ولم کنه تا من اینارو بذارم{-7-}

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/07 - 15:16