127368javad761: <p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">عادت کرده ام</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه بنویسم</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه بخونم</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه حرف بزنم</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه نفس بکشم</span><br> <span style="color: #808080;"> تازگی ها</span><br> <span style="color: #808080;"> دارم عادت می کنم</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه زندگی می کنم</span><br> <span style="color: #808080;"> یا شاید</span><br> <span style="color: #808080;"> کوتاه بمیرم</span><br> <span style="color: #808080;"> نمی دانم</span><br> <span style="color: #808080;"> فقط عادت …</span></p>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
1394/06/29 - 17:44