35061alirb: هر چه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم !سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن!!!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

هر چه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم !سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن!!!

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/01/08 - 00:33