116467mohsen123: شانستو امتحان کن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این توش جک نداشت پوچ بود شانسه دیگه
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

شانستو امتحان کن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . این توش جک نداشت پوچ بود شانسه دیگه

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/11/07 - 15:18