121235javad761: درد برای بعضـــي دردها نه ميتوان گريــــــه کــرد... نه ميتوان فریاد زد برای بعضـــی دردها فقـــط ميتوان نگــــاه کرد و بی صـــــدا شکست....!
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

درد برای بعضـــي دردها نه ميتوان گريــــــه کــرد... نه ميتوان فریاد زد برای بعضـــی دردها فقـــط ميتوان نگــــاه کرد و بی صـــــدا شکست....!

1394/03/28 - 02:11