127370javad761: <br> <div align="center"><span style="color: #808080;">به پشت درب باورت، مسافری نشسته است</span><br><span style="color: #808080;"> مسافری که از خودش، برای تو کشیده دست</span></div> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">بدون آب پشت سر، به سوی قلبت آمده</span><br> <span style="color: #808080;"> مسافری که بغض او، غرور لحظه را شکست</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">ذغال سرخ انتظار، و بوی قلب سوخته</span><br> <span style="color: #808080;"> دری به غصه کرده باز، کسی که درب خنده بست</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">بدون کوله و غذا، شبی که زوزه می کشد</span><br> <span style="color: #808080;"> سکوت ضجه می زند، دقیقه ها ،همان که هست</span></p> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #808080;">دری که بسته تا ابد، غمی عمیق می شود</span><br> <span style="color: #808080;"> سکوت و بغض می جود، به روی سفره ی شکست</span></p> <div align="center"><span style="color: #808080;">مسافر از تو پر کشید به سوی روزمرّگی</span><br><span style="color: #808080;"> سیاه زندگی به تن ، به مرگ آرزو نشست</span></div>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست1394/06/29 - 17:46