127371javad761: <div align="center"><span style="color: #333399;">هر که آید گوید:</span><br><span style="color: #333399;"> گریه کن، تسکین است</span><br><span style="color: #333399;"> گریه آرام دل غمگین است</span></div> <p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #333399;">چند سالی است که من می گریم</span><br> <span style="color: #333399;"> در پی تسکینم</span></p> <div align="center"><span style="color: #333399;">ولی ای کاش کسی می دانست</span><br><span style="color: #333399;"> چند دریا</span><br><span style="color: #333399;"> بین ما فاصله است</span><br><span style="color: #333399;"> من و آرام دل غمگینم</span></div>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست


1394/06/29 - 17:46