130391javad761: <div align="center"><img src="http://persian-star.net/1392/2/21/LoveAnimals/LoveAnimals_Persian-Star.org_02.jpg"></div>
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1394/07/05 - 11:14