99678javad761: طبال بزن .بزن!که نابود شدم..بر «تار» غروب زندگی «پود» شدم.....عمرم همه رفت.خفته در کوره ی مرگ آتش زده استخوان بی دود شدم
اینترنت مکان مناسبی جهت یافتن دوست و یا شریک آینده زندگی نیست، این‌ معامله‌ ای‌ زیانبار است‌ كه‌ در بسیاری‌ مواقع‌ ضرر آن‌ قابل‌ جبران‌ نیست، خانواده شما بهترین دوست شماست

طبال بزن .بزن!که نابود شدم..بر «تار» غروب زندگی «پود» شدم.....عمرم همه رفت.خفته در کوره ی مرگ آتش زده استخوان بی دود شدم

1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/08/02 - 11:54